ข้อมูลทั่วไป
      จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของเทศบาล
      งบแสดงฐานะการเงิน
      งบประมาณประจำปี 2555
      กระบวนการลดขั้นตอน
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาตำบลสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
      ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
      งานที่รับผิดชอบของสำนักปลัด
      งานรับผิดชอบส่วนการคลัง
      งานที่รับผิดชอบส่วนโยธา
      งานที่รับผิดชอบส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      น้ำตกซับชมภู
      วัดบ้านโภชน์
      วัดโคกคงสมโภชน์
      วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ] 
      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ แบบ 2 ชั้นชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง

…………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  แบบ 2 ชั้นชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า        50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้าง , ผู้นำชุมชน ,   กลุ่มแม่บ้าน และอสม.  จำนวนทั้งหมด  240  คน  ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 24 -26 กุมภาพันธ์   2553    จังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดการเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์  ไปยังจังหวัดชลบุรี และเดินทางกลับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์ ในวันที่  25 - 26  กุมภาพันธ์  2553 จำนวน 2 วัน   และจำนวนรถยนต์โดยสารปรับอากาศทั้งหมด   4  คันๆละ 25,000 บาทต่อวัน   รายละเอียดการเดินทางศึกษาดูงาน เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์กำหนด ราคากลาง   200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดคุณสมบัติของรถยนต์โดยสารปรับอากาศมีดังนี้

1.               เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศแบบ  2  ชั้นชนิด 8 ล้อ  ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง

2.               มีพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ

4.  รถที่ใช้ในการเดินทางต้องเป็นรถที่มีสภาพดี/มีห้องน้ำประจำรถที ่ถูกสุขลักษณะ และมีการทำประกันอุบัติเหตุ  ตามกฎหมายกำหนด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว  

2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง โดยสาร         โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ

                      กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา10.30.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ บลระดับอำเภอ        (หลังอาคารที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553   ตั้งแต่เวลา 10.40  . เป็นต้นไป     

                                                                                                                                         

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   200.-บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์   ระหว่างวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553              และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของ อบต.บ้านโภชน์   (www.banphot.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5656-3150 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ      วันที่  2   กุมภาพันธ์   .. 2553

 

 

                                                           (นายอามินคาน   ปาทาน)

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 02-กพ.-10at 10:47
 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
333 หมู่ 3 ตำบลบ้านโภชน์  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทร: 05-6563-150   Email : admin@banphot.go.th

Copyright 2015.banphot.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.