ข้อมูลทั่วไป
      จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของเทศบาล
      งบแสดงฐานะการเงิน
      งบประมาณ
      กระบวนการลดขั้นตอน
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาตำบลสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน ของเทศบาลตำบลบ้านโภชน์
      ข้อมูลประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
      ประวัติผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
      ประมวลจริยธรรม ท.ต.บ้านโภชน์
      แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ปี 2558 - 2560
      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 - 2561
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
      ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
      งานที่รับผิดชอบของสำนักปลัด
      งานรับผิดชอบกองคลัง
      งานที่รับผิดชอบกองช่าง
      งานที่รับผิดชอบกองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
      ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านโภชน์
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      น้ำตกซับชมภู
      วัดบ้านโภชน์
      วัดโคกคงสมโภชน์
      วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ] 
      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ แบบ 2 ชั้นชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง

…………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  แบบ 2 ชั้นชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า        50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้าง , ผู้นำชุมชน ,   กลุ่มแม่บ้าน และอสม.  จำนวนทั้งหมด  240  คน  ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 24 -26 กุมภาพันธ์   2553    จังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดการเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์  ไปยังจังหวัดชลบุรี และเดินทางกลับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์ ในวันที่  25 - 26  กุมภาพันธ์  2553 จำนวน 2 วัน   และจำนวนรถยนต์โดยสารปรับอากาศทั้งหมด   4  คันๆละ 25,000 บาทต่อวัน   รายละเอียดการเดินทางศึกษาดูงาน เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์กำหนด ราคากลาง   200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดคุณสมบัติของรถยนต์โดยสารปรับอากาศมีดังนี้

1.               เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศแบบ  2  ชั้นชนิด 8 ล้อ  ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง

2.               มีพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ

4.  รถที่ใช้ในการเดินทางต้องเป็นรถที่มีสภาพดี/มีห้องน้ำประจำรถที ่ถูกสุขลักษณะ และมีการทำประกันอุบัติเหตุ  ตามกฎหมายกำหนด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว  

2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง โดยสาร         โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ

                      กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา10.30.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ บลระดับอำเภอ        (หลังอาคารที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553   ตั้งแต่เวลา 10.40  . เป็นต้นไป     

                                                                                                                                         

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   200.-บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์   ระหว่างวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553              และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของ อบต.บ้านโภชน์   (www.banphot.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5656-3150 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ      วันที่  2   กุมภาพันธ์   .. 2553

 

 

                                                           (นายอามินคาน   ปาทาน)

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 02-กพ.-10at 10:47
 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
333 หมู่ 3 ตำบลบ้านโภชน์  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทร: 05-6563-150   Email : admin@banphot.go.th

Copyright 2015.banphot.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.